Regulamin pobytu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Cicha Woda.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godz.14.00 do godz. 11.00.
 8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Zatrzymanie pokoju po godzi. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu co skutkuję naliczeniem opłaty za kolejną dobę
 11. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 13. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 14. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie ( pukanie do drzwi), przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 15. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 18. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 19. Każdorazowo opuszczający pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 20. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 20 zł.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Palenie tytoniu na terenie hotelu jest zabronione, złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji oraz ozonowania w wysokości 500 zł brutto
 23. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowy od godz. 10.00 do godz. 21.00.
 24. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 26. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 27. Recepcja Hotelu ma prawo, na podstawie złożonej rezerwacji zażądać wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 500zł/pokój. Kaucja zostanie rozliczona podczas wymeldowania na podstawie oględzin pokoju.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa (na koszt adresata). W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca, po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 29. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 30. Na terenie hotelu dopuszcza się obecność psów po uiszczeniu należnej opłaty w wysokości 120zł
  Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa.
  Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa.
  Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach hotelu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości.
 31. Do dyspozycji gości oddaje niestrzeżony parking przyhotelowy. Każdy pojazd zaparkowany na terenie kompleksu CIHA WODA NIEPORĘT powinien w widocznym miejscu posiadać odpowiednią przepustkę uprawniającą do przebywania na terenie. Każdy pojazd bez takiej przepustki zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu lub zostanie nałożona na właściciela kara pieniężna w wysokości 300zł za każdą dobę postoju pojazdu na terenie
 32. Każda osoba dokonująca rezerwacji potwierdza, że zapoznała się z regulaminem HOTELU CICHA WODA NIEPORĘT1