Regulamin parkingu

KARA ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU 300zł

LUB ODHOLOWANIE POJAZDU NA KOSZT UŻYTKOWNIKA POJAZDU

Regulamin parkingu cicha woda

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie KOMPLEKS CICHA WODA NIEPORĘT , zwanego dalej zarządcą.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 4. Parking jest terenem prywatnym przeznaczonym jedynie dla gości Karczmy i Hotelu w Kompleksie CICHA WODA NIEPORĘT
 5. Parking jest obiektem w pełni monitorowanym

 

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie umowy użyczenia miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie TYLKO I WYŁĄCZNIE na czas korzystania z usług KARCZMY I HOTELU CICHA WODA NIEPORĘT
 2. Umowa użyczenia miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 3. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 3

 1. Parking jest czynny , 7 dni w tygodniu od godziny 12:00 do 22:00
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§ 4

Na terenie Parkingu:

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

d) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,

e) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,

f) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. Do wjazdu na Parking upoważnieni są jedynie goście Karczmy i Hotelu CICHA WODA NIEPORĘT i jest on bezpłatny
 2. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej www.cichawodanieporet.pl
 3. Użytkownikowi nie wolno pozostawić pojazdu na parkingu i opuścić terenu kompleksu CICHA WODA NIEPORĘT. Niezastosowanie się spowoduję nałożenie przez zarządcę parkingu kary umownej w wysokości 300zł za każdą dobę pozostawionego pojazdu. Kara płatna będzie w Karczmie lub Recepcji Hotelu CICHA WODA NIEPORĘT.
 4. Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu złamania umowy użyczenia miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

 

§ 6

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

§ 7

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§ 8

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę użyczenia miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
 3. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.

§ 9

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.

§ 10

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w recepcji HOTELU CICHA WODA NIEPORĘT.

 

Hotel CICHA WODA NIEPORET bardzo ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu Postanowień niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu Spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.